dimarts, 18 de setembre de 2018

Escriure bé (2)

Image result for escriure

EP, ALUMNES ESTIMATS!


Abans de lliurar el text i donar-lo per bo,  heu de revisar-lo. 
Mireu si el vostre escrit  és un text adequat, si és coherent i si està ben cohesionat. I, per suposat, si és correcte gramaticalment.

Per tal que ho pugueu revisar, aquí us deixem la rúbrica que utilitzarem per valorar el vostre escrit.


Traieu-vos la mandra de les orelles i feu-lo servir! Acabareu escrivnt mooooooolt millor!


Petonets!


 Pilar, Mjo

RÚBRICA  AVALUACIÓ TEXTOS ESCRITS  (1r cicle ESO)

COMPETÈNCIA DISCURSIVA= COHERÈNCIA, COHESIÓ I ADEQUACIÓ
CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA= LÈXIC, ORTOGRAFIA I ESTRUCTURES MOSFOSINTÀCTIQUES

ÍTEMS
No ASSOLIMENT (1)
ASSOLIMENT SATISFACTORI (2)

A. NOTABLE
(3)
A.EXCEL.LENT
(4)

(ADEQUACIÓ)
El text respon a la funció de comunicació? És adequat?
És original? El text no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el registre i el tipus de text no són adequats.
El text no té la informació que es demana.
És avorrit
El text respon a l’objectiu de comunicació però  amb dificultat.

El registre i el tipus de text són adequats.
El text és original i convincent.

El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que es demana. El registre lingüístic és adequat. És entretingut i originalEstà molt ben escrit.

(COHERÈNCIA)
El text està ben organitzat?  Ordenes  la informació principal i la secundària de forma lògica?


El text presenta greus errades d’organització. Les idees costen de seguir. Hi ha  repeticions i  informació innecessària que fa perdre el fil de l’escrit.

 Ordenes la informació principal i la secundària de forma lògica però el text no és del tot coherent
No totes les frases concorden.

  Ordenes  la informació bàsica i la secundària de forma lògica i ben lligada.
El text està ben organitzat. L’explicació de les idees és clara i personal.
.


(COHESIÓ)
Les oracions estan ben lligades entre elles?  Utilitzes connectors?  Segueix una estructura ordenada en diferents paràgrafs?

No  separes les idees en  paràgrafs   i no  utilitzes connectors o no gaires. No tens clar com utilitzar els signes de puntuació.

Els lligams són mot simples i repetitius. Abús de la coma i oracions molt llargues.
Les idees estan, en general, ben lligades.  Utilitzes adequadament els signes de puntuació.
No repeteixes ni inclous informació
Innecessària.  Utilitzes  correctament els signes de puntuació.

(PRESENTACIÓ)
La presentación és acurada? La lletra entenedora?
Hi poses  tots els signes de puntuació?

No respectes  marges. Oblides  el títol, la data, o  el nom. El full no està net.
No hi  poses tots els signes de puntuació o són incorrectes.
L’escrit té una presentació descuidada. La lletra és difícil de llegir.

La presentació i la grafia són satisfactòries: l’escrit té un mínim de netedat, marges i separació
entre línies. La lletra és llegible sense esforç.

.

(LÈXIC)
El lèxic s’ adequa al tema i  es mostra variat i correcte?  Hi ha interferències  de mots d’altres llengües?

El vocabulari és molt pobre.
Castellanismes i barbarismes.
Hi ha més de 6 faltes de lèxic.
Vocabulari poc precís i poc variat.  Repetició de mots.
Alguns barbarismes.
Hi ha fins a 4 errades de lèxic.

Oracions clares, ben construïdes i amb vocabulari apropiat al text. El vocabulari és variat i correcte.

Oracions que constitueixen paràgrafs ben definits. El vocabulari és ric I la lectura es fa agradable. Utilització variada de connectors.

(ORTOGRAFIA)
Correcció ortogràfica.
Aplicació de les normes ortogràfiques.
Té 10 o  més faltes d’ortografia.

Té fins a 6 faltes d’ortografia. Algunes,  greus.
Té  fins a 4 faltes d’ortografia. Alguna, greu.
Té poques (0-1) faltes d’ortografia  o no en té.

(MORFOSINTAXI)
Respectes les regles gramaticals de construcció d’oracions?
Utilitzes  correctament preposicions, pronoms i conjuncions?
En la construcció d’oracions, hi ha interferències d’altres llengües?
Hi ha més de 6 errades.
Situació intermèdia.
Té fins a 4 errades
Frases ordenades i amb sentit complet.Concordances correctes. Absència d’interferències. Ús correcte de pronoms, conjuncions i preposicions.


VALORACIÓ                                         ORTOGRAFIA
ASSOLIMENT SATISFACTORI= 13               0-1F (4 )                                                  2-4 F (3)
A. NOTABLE= 17                                     5-6 F  (2)
EXCEL.LENT= 22                                    7…. ( 1)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada