dilluns, 20 de novembre de 2017

DETERMINANTS I PRONOMS
EL DETERMINANT I EL PRONOM
EL DETERMINANT
·    Acompanya sempre el substantiu i en delimita el significat. Els dos concorden engènere (masculí i femení) i nombre (singular i plural): Aquestes branques han caigut
·     Classificació:


- Articles: el, la, l’, els, les


EL PRONOM

·  Funcions

-         Fan referència a les persones del verbjo sóc alt
-        Substitueix un nom o SN: T’agrada aquesta casa; a mi, aquella.
-        Substitueix una oració sencera: m’han dit que tornés a venir, però no ho he fet.

·  Classificació

- Personals forts: jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ells...
- Personals febles: em, et, nos, us, ens, ‘ls...
- Relatius: que, què, qui, el qual, les quals


DETERMINANT i PRONOM

·      Hi ha una sèrie de determinants i pronoms que presenten la mateixa forma. La diferència la trobem en la funció; el determinant acompanya un nom i el pronom el substitueix.  Ex. El meu germà i el teu són amics.  “Meu” és un determinant que acompanya al nom “germà”. I “teu” és un pronom perquè substitueix al nom germà. No porta un nom al costat a qui determinar.

·      Són els següents: 
-          Possessius: meu, teu, seu, nostre, vostre, seu...
-          Demostratius: aquest, aqueix, aquell...
-          Numerals: cardinals 1,2,3... ordinals: primer, segon, tercer 1r,2n,3r
-          Quantitatius: quant, tant, molt,poc, bastant, gaire, massa, força, prou, més, menys, gens
-          Indefinits: algun, algú, ningú, tothom, res, altre, tal, tot
   


1.  Completa el quadre:


Determinants
Pronoms
Indiquen...

demostratius

X

X
...proximitat o llunyania del nom en relació amb el parlant... el posseïdor de la realitat designada del nom... una quantitat exacta o l’ordre exacte... una quantitat aproximada... una quantitat de forma imprecisa...una pregunta o una exclamació... presenten o actualitzen el nom... indiquen les persones que intervenen en la comunicació


2.    Digues si els mots marcats són determinants o noms i a quin nom determinen o substitueixen

a)    Cada fracàs ensenya a l’home alguna cosa que li calia aprendre. Dickens
b)  Guarda les teves pors, però comparteix el teu valor amb els altres. R.L- Stevenson
c)  Estimar-se no és mirar-se l’un a l’altre, és mirar junts en la mateixa direcció. A.de Saint Exupéry
d)  El vint-i-vuit de desembre ens recorda el que som durant els altres tres-cents seixanta quatre dies de l’any. M. Twain
e)  El valor és la primera qualitat humana perquè és la qualitat que garanteix lesaltres. W. Churchill
f)   És fàcil ser valent des d’una distància segura. Esop
g)   Hi ha més mons, però poden trobar-se en aquest. P. Éluard
h)   La millor manera de gastar el temps és consumint-lo. M. Duras


3.    Col·loca els determinants i pronoms de l’activitat anterior al lloc corresponent:

Articles

Determinants indefinits

Pronoms indefinits

Determinants possessius

Pronoms personals

Pronoms demostratius

Pronoms relatius


4.    Encercla la forma correcta:

a)  Hi havia força/ forces persones al mercat            d) Ja has menjat prous/prou gelats
b)  Tens gaires/gaire caramels?                        e) No vull menjar masses/massa bombons
c)   He quedat amb bastant/bastantes amigues             f) He avançat bastanta/bastant feina

5.  Escriu aquests determinants i pronoms al lloc corresponent i digues si fan de pronom o determinant:
 cinquena, et, ell, quantes, ‘ls, la, quina, qui, el meu, aquests, ho, tres, que, tu, la, mi, molta, la , ella, la meva,els.

a) Et vaig dir que no ________ fessis.                
b) _________ pomes vol, ________?
b) Parla amb _______ quan _____vulguis      
c) _______veu _____ sents és la_______
d) ____ no diu ____ veritat                                      
e) Ara tinc _____ son                     
f)  _____ ha vingut?                                                
g) No conec la _____ norma del codi
h)  _____ conversa més absurda!
i)    ____   ____ porquets és ____  ____ conte preferit
j)  -Vols ____ llibres?-Sí, posa ___ a ___prestatgeria


ELS PRONOMS RELATIUS

1. El pronom relatiu feble QUE
- El pronom relatiu exerceix una funció substitutiva d'un mot que ha aparegut anteriorment i, acompleix, alhora, una funció d'enllaç (ex: El paper que tenen en aquesta papereria és de bona qualitat).
- La forma de relatiu QUE fa les funcions, 

6.    Digues si els mots marcats són determinats o pronoms i de quin tipus.

a)      Dóna’m aquella pel·lícula. Aquesta no m’agrada
b)      Els seus ulls són més bonics que els meus
c)       L’explicava l’àvia, aquesta història
d)      Quina sorpresa que vingués!
e)      Agafes uns pantalons o n’agafes dos?
f)       Vaig a molts llocs i torno a alguns

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada