dimecres, 10 de gener de 2018

Nova rúbrica E. Escrita

COMPETÈNCIA DISCURSIVA= ADEQUACIÓ, COHERÈNCIA, COHESIÓ
CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA= LÈXIC, ORTOGRAFIA I ESTRUCTURES MOSFOSINTÀCTIQUES

ÍTEMS
POC/ incorrecte
(No Assoliment)
 (1)
SUFICIENT/ correcte
(A. Satisfactori)
(2)
FORÇA /bé
(A. Notable)
(3)
MOLT / molt bé
(A. Excel.lent)
(4)
(ADEQUACIÓ)
El text respon a la funció de comunicació? És adequat?
És original? 


El text no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el registre i el tipus de text no són adequats.
El text no té la informació que es demana.
El text respon a l’objectiu de comunicació però  amb dificultat.
El registre i el tipus de text són adequats.
El text és original i convincent.

El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que es demana. 
El registre lingüístic és adequat.
És entretingut i original. Està molt ben escrit.
(COHERÈNCIA)
El text està ben organitzat?  Ordenes  la informació principal i la secundària de forma lògica?

El text presenta greus errades d’organització. Les idees costen de seguir.
 Hi ha repeticions i informació innecessària que fa perdre el fil e l’escrit.
Ordenes la informació principal i la secundària de forma lògica però el text no és del tot coherent.
  Ordenes  la informació bàsica i la secundària de forma lògica i  lligada.
El text està ben organitzat. L’explicació de les idees és clara i personal.
 La informació està ben lligada i clara.
(COHESIÓ)
Les oracions estan ben lligades entre elles?  Utilitzes connectors?  Segueixes una estructura ordenada en diferents paràgrafs?
No  separes les idees en  paràgrafs   i no  utilitzes connectors.
 No utilitzes bé els signes de puntuació.
Els lligams són mot simples i repetitius.
Abuses de la coma i  escriues oracions molt llargues.
Una oració  a vegades és un paràgraf.
Les idees estan, en general, ben lligades.  Utilitzes adequadament els signes de puntuació.
No repeteixes ni inclous informació
Innecessària.  Utilitzes  correctament els signes de puntuació.
(PRESENTACIÓ)
La presentación és acurada? La lletra entenedora?
Hi poses títol? Marges?
Hi poses les teves dades personals quan se’t demanen?
No hi ha marges. Oblides  el títol . No hi poses dades personals o data. El full no està net.
L’escrit té una presentació descuidada. La lletra és difícil de llegir.
La presentació i la grafia són satisfactòries: l’escrit té un mínim de netedat, marges i separació
entre línies. La lletra és llegible sense esforç.
.
(LÈXIC)
El lèxic s’ adequa al tema i  es mostra variat i correcte?  Hi ha interferències  de mots d’altres llengües?
El vocabulari és molt pobre.
Castellanismes i barbarismes.
Traduccions literals.
Hi ha més de 6 faltes de lèxic.
Vocabulari poc precís i poc variat.  Repetició de mots.
Alguns barbarismes.
Hi ha fins a 4 errades de lèxic.
Oracions clares, ben construïdes i amb vocabulari apropiat al text. El vocabulari és variat i correcte.
Oracions que constitueixen paràgrafs ben definits. El vocabulari és ric I la lectura es fa agradable. Utilització variada de connectors.
(ORTOGRAFIA)
Correcció ortogràfica.
Aplicació de les normes ortogràfiques.
Té 6 ó  més faltes d’ortografia.
Té fins a 5 faltes d’ortografia. Algunes,  greus.
Té  fins a 3 faltes d’ortografia. Alguna, greu.
Té poques (0-1) faltes d’ortografia  o no en té.
(MORFOSINTAXI)
Respectes les regles gramaticals de construcció d’oracions?
Utilitzes  correctament preposicions, pronoms i conjuncions?
En la construcció d’oracions, hi ha interferències d’altres llengües?
Hi ha més de 6 errades ( les establertes pel currículum segons cursos i cicles:
-Calcs d’estructures morfosintàctiques del castellà.
-Errors en la flexió verbal
-Errors en la flexió nominal i adjectival.
-Ús incorrecte de pronoms febles.
...)
Situació intermèdia.
Fins a 4 errades
Frases ordenades i amb sentit complet.
Concordances correctes. Absència d’interferències.
Ús correcte de pronoms, conjuncions i preposicions.

VALORACIÓ   ( 25)                                     ORTOGRAFIA
NO ASSOLIMENT= 12                              0-1F (4)                                                   
 A. SATISFACTORI= 13-16                          2-3F (3)
A. NOTABLE= 17-20                                    4-5   (2)
EXCEL.LENT= 21-25                                     6      (1)   


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada